Tematický deň Bezpečná škola

05.09.2017

   Akýkoľvek druh pohybu v cestnej premávke je nemysliteľný bez adekvátneho poznania a rešpektovania pravidiel cestnej premávky. Nakoľko základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy, zaradili sme na začiatok každého školského roku tematický deň s názvom "Bezpečná škola."

Vzdelávacie ciele:

  • naučiť žiakov uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných dopravných predpisov
  • poznať základné dopravné značky pre cyklistov
  • vedieť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote
  • zvládnuť pravidlá a techniku jazdy na bicykli
  • pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla
  • vypestovať u žiakov vysokú mieru zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť a zdravie, a zároveň aj za bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky

Na začiatku dňa sme sa zamerali na zistenie stavu úrovne ovládania pravidiel cestnej premávky pre cyklistov. Prostredníctvom výukového programu s názvom Autoškola pre deti si žiaci zopakovali povinnú výbavu bicykla, požiadavky na správne oblečenie cyklistu, ale aj základné pravidlá cestnej premávky pre cyklistov. Svoje vedomosti si následne overili v interaktívnej prezentácii zameranej na utvrdenie získaných poznatkov.

   K najatraktívnejším častiam tohto dňa však patrila jazda zručnosti na bicykli s využitím prenosného dopravného ihriska. Žiaci si prakticky precvičili techniku jazdy - nasadanie a rozbiehanie, priamu jazdu, zastavenie na znamenie s využitím bŕzd a zosadnutie z bicykla, jazdu v oblúku, pomalú jazdu (držanie rovnováhy), jazdu pri pravom okraji vozovky, zastavenie, obchádzanie prekážky sprava, zľava, rešpektovanie dopravných predpisov (semafor, zastavenie na STOP, pred priechodom pre chodcov...), odbočovanie vpravo, odbočovanie vľavo, prekonanie prekážky (retardér)... Na základe svojej jazdy dostal každý žiak kartičku, ktorá vyjadrovala úroveň jeho zručnosti a zároveň aj odporúčanie, v čom sa má zlepšovať: biela - začiatočník, modrá - pokročilý, žltá - cyklista špecialista.

   Po návrate do triedy nasledovalo upevňovanie získaných vedomostí formou hier a súťaží. Najskôr sme si zopakovali Desatoro bezpečnosti na cestách prostredníctvom rýchleho testu, v ktorom sme mali pomocou kartičiek (zelená = áno, červená = nie) vyjadriť, či s daným tvrdením súhlasíme alebo nie. Nasledovalo "živé dopravné pexeso", kde si žiaci museli čo najrýchlejšie nájsť svojho kamaráta. Príslušnú dvojicu vždy tvoril žiak, ktorý mal obrázok dopravnej značky so žiakom, ktorý mal jej popis. Veľkému úspechu sa tešil aj vedomostný kvíz zameraný na poznávanie dopravných značiek, kde sme si mohli vyberať spomedzi viacerých obodovaných otázok (od najjednoduchších po najnáročnejšie). Hoci sme súťažili v skupinách, suverénnym víťazom sa stal Jakub Janco, ktorého nezaskočili ani najťažšie otázky s málo frekventovanými dopravnými značkami. Celý tematický deň venovaný doprave a bezpečnému pohybu po komunikáciách sme zakončili záverečným Testom absolventa cykloškoly, v ktorom sme si overili, že dnešný deň nebol vôbec zbytočným a všetky preberané veci padli na úrodnú pôdu. Veríme, že ak sa deti budú správať podľa toho, čo sa dnes naučili, z každého výletu na bicykli sa vrátia nielen s množstvom zážitkov, ale najmä živí a zdraví :o).