Svetový deň vody

20.03.2018

Aj keď je voda najrozšírenejšou látkou na Zemi, jej zásoby nie sú nevyčerpateľné. Preto je nutné udržiavať ich a podľa možností zveľaďovať. V dnešnej dobe zvlášť platia slová: "Ak ma budeš mať v úcte, vážiť si ma a chrániť, budeš žiť. Ak sa so mnou rozídeš, zomrieš." Nesmieme zabudnúť, že voda má nezastupiteľné miesto v našom živote. Musíme stále poznávať jej cenu, lebo až ju raz naozaj spoznáme, môže byť už neskoro.

Tohtoročný SVETOVÝ DEŇ VODY bol opäť zameraný na pripomenutie dôležitosti vody nielen v našom živote, ale aj v živote celej našej planéty. Keďže tento problém je čoraz akútnejší, prostredníctvom netradičných matematických úloh sme si pripomenuli niekoľko najdôležitejších údajov - koľko percent zemského povrchu pokrýva voda, kde sa na Slovensku nachádzajú najväčšie zásoby pitnej vody, kam putuje odpadová voda z miest a čo sa s ňou stane, ako získavame pitnú vodu z morskej a pod. Po získaní základných informácií sme sa pustili do samostatného riešenia slovných úloh a matematických príkladov, ktoré s vodou bezprostredne súviseli.

Svoje doterajšie vedomosti o vode sme zúročili aj na hodine slovenského jazyka. Hneď v úvode sme vyhlásili súťaž o nájdenie najväčšieho počtu slov, ktoré súvisia s vodou, a zároveň patria aj medzi vybrané slová. Všetky slová, ktoré spĺňali obe podmienky, nám následne poslúžili pri tvorbe oznamovacích, opytovacích a rozkazovacích viet. Súčasťou tejto hodiny bolo aj čítanie s porozumením spojené s vyhľadávaním vybraných slov či iných gramatických javov. Na tento účel sme použili text, ktorý obsahoval niekoľko praktických návodov ako šetriť pitnou vodou. Túto netradičnú hodinu slovenského jazyka sme zakončili tvorbou vlastných príbehov. Skúsili sme si predstaviť, ako sa asi žije rybám v čistých a znečistených vodách.

Život rýb v znečistenej vode

Príbeh č.1: Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden rybník, ktorý bol veľmi znečistený. V tomto rybníku sa žilo rybám veľmi zle. Na dne ležali prázdne fľaše, na hladine plávali plasty a olejové škvrny. Ryby nemohli dýchať, lebo v takejto špinavej vode nebol žiadny kyslík. Po dlhom rozmýšľaní sa rozhodli, že sa presťahujú do vedľajšieho rybníka. Tam bola vodička čistá a priezračná ako sklo. Celú dobu sa však báli, aby ich nový rybník neskončil tak, ako ten predchádzajúci. Špinavý, zapáchajúci a bez života. (Veronika, Lenka S., Martin, Patrick)

Príbeh č.2: Ľudia naši milí, nerobte nám škodu! Voda čistá nie je, každý sa nám smeje. Nehádžte sem smeti, sklo, je tu naše bydlisko. Zomrieme tu o chvíľu, nemáme žiadnu silu. Kyslíku tu nemáme, bez neho to nedáme! (Lenka Ď., Terezka, Vadim, Michal)

Život rýb v čistej vode

Príbeh č.3: Rybky, ktoré žijú v čistej vode sú veľmi šťastné. Prečo by aj nie? Vodička je krásna, priezračná, plná kyslíka, rýb a vodných rastlín. Nie sú v nej žiadne smeti ani odpadky. "To sme radi, že sa k nám ľudia správajú tak, ako majú! Náš život je prekrásny! Užívame si čistučkú hladinu. Dýchame čistý kyslík rozpustený vo vode. Máme sa tu dobre. Sme najšťastnejšie rybky na svete!" (Natálka, Sárka, Alžbetka, Kiko)

Príbeh č.4: V každej čistej vodičke, najlepšie je rybičke. Šťastne žije po celý rok, nejde odtiaľ ani na krok. Plávať v krištáľovej vodičke, dobre je každej rybičke. Keď pri vode nie sú smeti, vtáčik si tam rád zaletí. (Simonka K., Laura, Tomáško, Karolínka)

Príbeh č.5: V čistej vode sú rybky šťastné. Zohrieva ich slniečko a oni sú spokojné s tým, kde žijú. Často sa o tom aj rozprávajú: "Naozaj sme si vybrali dobré miesto na bývanie! Nie všetky vodné živočíchy majú také šťastie ako my! Musíme si to vážiť, že v našej blízkosti žijú ľudia, ktorí si vážia prírodu!" (Jakub, Adam)

Rovnako tematicky ladená bola aj hodina prírodovedy, na ktorej sme si prostredníctvom prezentácie zopakovali svoje všeobecné znalosti o vode - skupenstvá vody, zdroje vody, či kolobeh vody v prírode.... Následne sme sa otestovali v interaktívnom kvíze.

Najzaujímavejšou časťou dňa bol však pokus, na ktorý sme si mali priniesť vzorky vody z potoka, ktorý tečie v blízkosti nášho bydliska. Porovnávali sme ich hneď niekoľko, pretože do našej triedy chodia deti nielen z rôznych častí Ilavy, ale aj z Klobušíc a Dolnej Poruby. Z každej vzorky sme kvapli kvapkátkom na sklíčko mikroskopu a zakresľovali sme jej zväčšený obraz. Následne sme si vzorky porovnali.

Vyvrcholením celého dňa bola stavba jednoduchej čističky odpadových vôd. Za pomoci plastovej fľaše s odrezaným dnom, filtračného papiera, štrku a piesku sa nám podarilo znečistenú vodu zbaviť hrubých nečistôt (motorový olej, hlina, úlomky konárov, časti listov, olejová farba...).

Nasledujúca úloha preverila zase naše hudobné znalosti. V krátkych ukážkach prevažne ľudových piesní boli vynechané slová, ktoré mali niečo spoločné s vodou. Našou úlohou bolo doplniť ich v správnom tvare do prázdnych medzier. I keď sme si nespomenuli hneď, kde nemá sedávať holka modrooká, či čo to kvapká z brezového dreva, tieto piesne nám aspoň urobili dobrú náladu a navodili tú správnu atmosféru. Celý deň sme zavŕšili nácvikom českej piesne Holka modrooká a jednoduchého tanca v 2/4 takte.

Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť ľudí k ich ochrane. Veríme, že aj dnešné aktivity prispeli k tomu, aby si naši žiaci túto vzácnu tekutinu vážili a zbytočne ňou neplytvali.